16 januari 2018

Kandidaten voor de Gemeenteraad gezocht

Ben jij actief in buurt, wijk, of dorp? Wind jij je op over misstanden en discriminatie?

Maak je je druk over hoe het gaat met de mensen en de omgeving om je heen?

Denk je ook dat iedereen in onze gemeente kansen moet krijgen om veilig en gezond te leven in een betaalbaar huis, om deel te nemen aan goed onderwijs, en kansen moet krijgen voor mooi werk?

Vind je ondersteuning van kwetsbare inwoners, hulp aan ouderen, en tolerantie voor andere levenswijzen belangrijk?

Kortom: denk je dat het beter kan en moet in onze stad en onze dorpen en dat jij door je ervaring en of enthousiasme het verschil kan maken? Is het gemeenteraadslidmaatschap dan niet iets voor jou?

De PvdA is op zoek naar enthousiaste mensen uit de nieuwe gemeente van Groningen, Haren, en Ten Boer die bovenstaande uitdagingen aan willen gaan en zich kandidaat willen stellen voor het raadslidmaatschap. We streven naar mensen die hun wortels in de private en/of de (semi-)publieke sector hebben liggen, en we willen een goede spreiding van kandidaten over de stad en de dorpen. Juist nu zullen kiezers uit alle gebieden van de nieuwe gemeente zich vertegenwoordigd moeten kunnen voelen. En uiteraard zoeken we voldoende vertegenwoordiging van vrouwen, mannen, jongeren en ouderen en een afspiegeling van de diverse en kleurrijke samenleving. Het bestuur stelt echter nadrukkelijk dat kwaliteit het voornaamste criterium is. Er staat immers veel op het spel.

Ben jij de vrouw of man die we zoeken?

Je bent Sociaaldemocraat
● Je bent een actieve sociaaldemocraat die uitgaat van de kernwaarden:
solidariteit, emancipatie, vrijheid, democratie, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Je bent in staat de vraagstukken die in de nieuwe gemeente spelen te beoordelen en te verwezenlijken aan de hand van onze sociaaldemocratische waarden;
● Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid en je handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit;

Je bent Volksvertegenwoordiger
● Je bent nieuwsgierig en staat open voor signalen uit alle lagen van de samenleving, je zoekt actief contact met maatschappelijke organisaties, met wijk en dorpsvertegenwoordigers en bovenal met individuele inwoners. Je bent in staat deze informatie om te zetten in politiek handelen;
● Je hebt concrete en praktische ideeën voor verbeteringen in de gemeente en de drang om deze te realiseren;
● Je kunt politieke kwesties in duidelijke taal overbrengen voor je collega’s, inwoners en media. Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
● Je moet bruggen kunnen bouwen naar andere fracties en wethouders, maar ook in staat zijn om stevig te onderhandelen om de PvdA-visie te realiseren;

Je bent PvdA-lid
● Je bent loyaal aan de fractie en partij en je onderschrijft de PvdA-visie zoals geformuleerd in het verkiezingsprogramma;
● Je bent bereid je in te zetten voor de nieuwe afdeling Groningen en waar nodig verantwoording af te leggen, je bent aanwezig tijdens afdelingsvergaderingen en themabijeenkomsten en doet mee aan de (permanente) campagne;
● Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en accepteert de interne regeling om een deel van je vergoeding af te dragen aan de partij;

Je bent een actief Raadslid
● Je bent bereid en in staat voldoende tijd voor het raadswerk vrij te maken, waarbij uitgegaan wordt van een tijdbesteding van 12 tot 20 uur per week, verspreid over de verschillende dagdelen, gedurende de volledige periode van vier jaar;
● Je moet flexibel kunnen zijn: vaak heb je geen invloed op je eigen agenda;
●  Je moet bereid zijn om aan (bij)scholing deel te nemen;

Formele eisen
Als raadslid moet je minimaal 18 jaar zijn en wonen in de huidige gemeenten Groningen, Haren of Ten Boer. Daarnaast moet je:
● lid zijn van de PvdA (uiterlijk per 1 februari 2018);
● de interne bereidverklaring van de PvdA zonder voorbehoud onderschrijven;
● de gedragscode van de PvdA zonder voorbehoud onderschrijven;

Informatie
Ben je geïnteresseerd en wil je meer hierover weten? Stuur een e-mail naar: raadslidworden@pvdagroningen.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact
met je op.

Fractie en wethouder. Klik hier voor de profielschetsen.
Lijsttrekker. Klik hier voor de profielschets.

Kandidaatstelling
Wil je je meteen opgeven als kandidaat? Stuur dan vóór 1 februari 2018 een e-mail aan kandidaatstellingscommissie@pvdagroningen.nl met je motivatiebrief, CV en PvdA-lidmaatschapsnummer.

Pascal Roemers
Voorzitter afdeling Groningen