23 mei 2019

Meer kwijtschelding afvalstoffenheffing lage inkomen

In onze gemeente moet iedereen zeker zijn van een goed bestaan! Daarom zijn we blij dat de gemeenteraad gister bij de begrotingsbehandeling de motie van PvdA en o.a. GL steunde voor meer kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Veel mensen met een minimuminkomen gaan er straks op vooruit. Lees hieronder de begrotingswoordvoering van onze fractievoorzitter Julian Bushoff.

Voorzitter, ik begin mijn betoog anders dan de bedoeling was, eigenlijk net zoals dat de dag vandaag anders begon dan zou moeten. We werden vanochtend opgeschrikt door opnieuw een krachtige beving. Opnieuw ellende voor mensen die al zoveel te stellen hebben gehad. Waar het water ons als gemeente aan de lippen staat in het sociaal domein door te lage rijksbijdragen, zijn ook de scheuren in de huizen, in het vertrouwen en in het welzijn van onze inwoners straks en wellicht nu al te groot om nog te kunnen dichten. De nood is ook hier hoog er moet iets gebeuren!

Hoe pijnlijk de aardbevingsellende ook is, toch is het vandaag de dag zeker niet alleen kommer en kwel. In tegendeel, als we aan de vooravond van de Europese Verkiezingen de balans opmaken gaat over het algemeen best goed. We leven al 74 jaar in vrede en vrijheid. Welvaart is toegenomen en technische vooruitgangen spreken bijna tot de verbeelding.

Vooruitgang, maar we zijn er nog niet
In Europa hebben we veel vooruitgang geboekt en Nederland loopt vaak voorop. Hier hebben relatief veel mensen een huis, werk en in vergelijking met andere Europese landen weinig armoede. Ook Groningen is de afgelopen decennia goed ontwikkeld. Daar is de PvdA trots op. We zijn een sociale gemeente met een bruisende stad en sinds kort ook mooie dorpen. Het is niet voor niks dat Groningers behoren tot een van de gelukkigste mensen van Nederland en zelfs van Europa.

Toch zijn er mensen voor wie dat geluk niet is weggelegd. Omdat ze niet zeker zijn van hun bestaan, niet mee kunnen komen in het tempo van deze tijd. Het zijn de mensen die we misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. Zien we ze nog? Of moet iedereen het maar zelf uitzoeken? De PvdA vindt van niet. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand aan de zijlijn hoeft te staan.

Wijken, dorpen en jij!
En die ambitie zien we terug in deze begroting. Ondanks de kloterige te lage rijksbijdrage en daardoor tekorten in het sociaal domein, kiest het college en deze coalitie ervoor deze tekorten bij te passen. Daarnaast investeren we in de begeleiding naar werk. Voeren de basisbaan in. Zetten het kindpakket en individuele inkomenstoeslag onverminderd voort. We gaan door met de wijk- en dorpsvernieuwing en investeren in een groene en gezonde leefomgeving. We gaan voor duurzamer en socialer, voor groener maar vooral ook roder.

Dat alles valt op te maken uit 573 pagina’s, vele woorden en cijfertjes, ofwel de begroting. Voorzitter, vandaag bespreken we de besteding van ruim 1 miljard euro en de toekomt van Groningen. We bespreken de begroting logischerwijs hier op het stadhuis. Maar het gaat over wat zich hierbuiten afspeelt. Over de wijken, dorpen en inwoners van onze gemeente.

Geluk en vrijheid
In welke wijk of dorp je ook komt: als je aan mensen vraagt wat er voor nodig is om gelukkig te zijn, hoor je vaak een aantal dingen terugkomen. Toegegeven, een aantal zaken die niet of hooguit gedeeltelijk met politiek te maken hebben. Zoals het geluk dat je de grote liefde van je leven tegenkomt. De mazzel dat jij en je gezin gezond blijft. Maar er zijn ook voorwaarden om gelukkig te zijn die wel dergelijk met politiek te maken hebben. Zoals dat je mag zijn wie je bent, dat je mag zeggen wat je wilt. Dat je al die vrijheden hebt die bij een democratie horen.

Maar het gaat ook om de vrijheid dingen te doen zoals jij het wilt. Dat kan alleen als je zeker bent van je bestaan! Dat begint bij een fijne plek die je je thuis kan noemen. Een betaalbare woning in een groene, veilige wijk. Daarom knappen we wijken en dorpen op met de wijk- en dorpsvernieuwing. Worden er betaalbare woningen gebouwd om de krapte op de woningmarkt tegen te gaan.

Verkoop Pepergasthuis is waanzin
Weliswaar, neem ik nu zelf het woord woningmarkt in de mond, maar er moet mij toch even iets van het Hart. De afgelopen tijd zijn er veel perikelen geweest om bijv. het Pepergasthuis. Ik denk dat het goed is om te benadrukken dat voor de PvdA wonen bovenal een grondrecht is voor iedereen en niet te veel markt moet zijn. Te veel markt leidt tot pijnlijke voorbeelden. Zoals de verkoop van het Pepergasthuis aan de hoogste bieder door woningbouwcoöperatie Lefier. Waanzin. Dat heeft weinig meer met volkshuisvesting te maken en het is dan ook goed dat de gemeente zich daar sterk tegen verzet. Toch heeft mijn fractie nog wel een tweetal vragen n.a.v. de lezing van de heer Kroon enkele dagen geleden in het Dagblad. Namelijk klopt de lezing van de heer Kroon en zo ja wat de gemeente daarmee doet richting Lefier? Uitgangspunt van de PvdA wat betreft huisvesting is dat iedereen zeker moet zijn van een goede en betaalbare woning.

Concrete vooruitgang minima
Naast een betaalbare woning is ook inkomen belangrijk voor je bestaanszekerheid en om je vervolgens vrij te voelen dingen te doen zoals jij het wilt. Daarom is de PvdA-fractie blij dat de individuele inkomenstoeslag de komende jaren voortgezet wordt. En ook het voortzetten van het experiment ‘’bijstand op maat’’ stemt ons positief.

Daarnaast dient de PvdA samen met o.a. GroenLinks en ook de SP een motie in voor een verruiming van de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima inkomens. Dat betekent concreet dat met een relatief kleine bijdrage van ons allemaal kunnen we ervoor zorgen dat honderden mensen die op het sociaal minimum zitten er op jaarbasis echt op vooruit gaan. Het zijn concrete voorstellen waarbij mensen die het nodig hebben erop vooruitgaan.

Gelijke kansen
Voorzitter, als het gaat over inkomen en armoede zouden kinderen hier nooit de dupe van mogen zijn. Via het kindpakket blijven we kinderen in arme gezinnen steunen met schoolspullen, sport- en muziekles. We investeren in moderne schoolgebouwen. En de PvdA ziet graag kinderen, ongeacht hun achtergrond of inkomen van hun ouders, zoveel mogelijk samen naar eenzelfde school gaan. Een goede school dichtbij.

Kinderen in staat stellen hun dromen na te jagen, geeft vrijheid. En vrijheid wordt ook groter als bestaanszekerheid gegarandeerd is.

Jij doet ertoe!
Toch is vrijheid niet het enige dat nodig is om gelukkig te zijn. Veel mensen willen gezien worden, gehoord worden, je wil ertoe doen. Een prachtig voorbeeld vind ik altijd de markt. Een plek waar jong, oud, arm en rijk komt. Terwijl je inkopen doet, is er nog tijd voor een praatje. Je wordt gezien, je doet ertoe. Dat vind ik belangrijk voor heel Groningen en alle Groningers.

Werk voor iedereen!
Daarom is werk zo ontzettend belangrijk. Tuurlijk, werk voorziet in een inkomen maar is nog zoveel meer. Werk geeft perspectief, voorziet in sociale contacten, door werk doe je mee. Om die rede is onze ambitie goed werk voor iedereen. Het is dan ook goed om te zien dat het college aan de slag gaat met de basisbaan en daarnaast met het “Werkprogramma” óók inzet op de stimulering, activering en begeleiding naar werk. Voor voldoende goede banen is ook een goed draaiende economie met bedrijven die de mens centraal stelt van belang. Bijzondere aandacht moet wat de PvdA betreft uitgaan naar sociale ondernemingen.

Liefdevolle zorg
Ertoe doen en gezien worden betekent ook dat je zeker moet zijn van liefdevolle zorg wanneer je dat nodig hebt. Met als uitgangspunt de leefwereld van mensen i.p.v. de systeemwereld. De PvdA is dan ook blij dat dit college kiest voor de mens centraal; niet de regels of per se de geijkte paden maar wat nodig is, is leidend. Zo kijken we bijvoorbeeld samen met WIJ hoe we zorg en welzijn op een duurzame manier kunnen organiseren. Daarbij gaan we zorgen waar nodig en voorkomen waar kan. Immers, voorkomen is beter dan genezen

Sport en cultuur verbinden!
In het welzijn van onze inwoners spelen ook sport en cultuur een belangrijke rol. Goed dat ook daar blijvend geld voor uit getrokken wordt. Sport en cultuur hebben bovendien een verbindende rol. Dat sluit aan bij een derde voorwaarde die je vaak hoort als je vraagt wat mensen gelukkig maakt. Naast bestaanszekerheid om je vrij te voelen, ertoe doen en gezien worden, is verbondenheid belangrijk om gelukkig te zijn.

Tot slot voorzitter, de PvdA en deze coalitie blijven zich inzetten voor het geluk van iedere Groninger. Veel Groningers zijn al gelukkig, maar er zijn ook inwoners voor wie dat geluk nog niet is weggelegd. Omdat ze verbondenheid missen. Omdat je onzeker bent over bestaan en je niet vrij voelt dingen te doen zoals jij dat wilt. Of omdat je het gevoel hebt dat je niet mee kan komen. Het zijn de mensen die we misschien een beetje zijn kwijtgeraakt. In begin van mijn betoog stelde ik de vraag zien we ze nog? Het antwoord is ‘JA’ met dit college. En met deze coalitie wordt je in Groningen gezien!