Duurzaamheid
Verkiezingsprogramma

Duurzaamheid

De PvdA wil ervoor zorgen dat Groningen in 2035 klimaatneutraal is. De grote uitdaging van de energietransitie doen we samen. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen en willen de lusten en lasten van de transitie eerlijk delen.

We willen Groningen in al haar pracht doorgeven aan de volgende generaties. Zij verdienen het om net als wij te genieten van onze wijken en dorpen. Maar we staan voor een grote opgave om ervoor te zorgen dat de aarde minder snel opwarmt. We staan achter de ambitie om Groningen in 2035 klimaatneutraal te maken. De energietransitie doen we samen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hiervoor verantwoordelijkheid neemt. De sterkste schouders moeten daarbij de zwaarste lasten dragen. Nieuwe duurzame energiebronnen moeten voor alle inwoners werken, niet alleen voor de happy few. Daarom wil de PvdA dat de gemeente regie pakt om ervoor te zorgen dat juist mensen met een kleine portemonnee ook mee kunnen profiteren. De lusten en lasten verdelen we zo eerlijk op een manier waarop iedereen mee kan doen. Want de energietransitie biedt ook grote kansen om lasten te verlagen en voor meer banen, meer en fijnere woningen.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Energietransitie

Zo pakken we de energietransitie aan:

  • Om snelheid te maken willen we dat de gemeente de regie neemt in de energietransitie. De gemeente dient de transitie actief in gang te zetten en niet alleen te wachten op initiatieven van burgers.
  • Wij nemen mensen mee in het proces en maken een duidelijke planning wanneer welke wijk, welke buurt en welke straat van het gas afgaat. Wij willen dat er een website komt waar mensen eenvoudig zelf kunnen zien wanneer hun straat aan de beurt is.
  • De kosten voor de transitie naar duurzame warmte – denk aan maatregelen als isoleren – willen wij grotendeels door de samenleving als geheel laten dragen. Hiermee zijn de financieringskosten het laagst en delen we de lasten.
  • We willen flexibel zijn. Inzichten veranderen nog steeds. Dit is geen reden om stil te gaan zitten, doe nu wat duidelijk meerwaarde brengt, maar heroverweeg de plannen wanneer daar reden toe is. Steeds willen we dat de criteria ‘samen’, ‘sociaal’ en ‘snelheid’ de doorslag geven.
  • De energietransitie is een technisch en maatschappelijk complexe opgave waarbij draagvlak onder, en ideeën van de Groningers broodnodig zijn. Naast een publiek duurzaamheidsbedrijf willen we onder proactieve regie van de gemeente alle bedrijven en inwoners, als privépersoon of in coöperaties, aanmoedigen om met ideeën te komen om de energietransitie te versnellen en het draagvlak te vergroten. Op deze manier zorgen we ervoor dat er geen verliezers zijn, maar dat eigenbelang leidt tot gezamenlijk belang.

Publiek Duurzaamheidsbedrijf

  • De uitdagingen waar we voor staan op het gebied van het verduurzamen van onze woningvoorraad, vragen om publieke regie. Om daar echt vaart achter te zetten richten we een Publiek Duurzaamheidsbedrijf op.
  • Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf wordt eigenaar van de duurzame energieprojecten waar de gemeente een aandeel in neemt, het zal verduurzaming van private woningen faciliteren en de projecten in de warmtetransitie financieren. De gemeente staat ook garant voor deze organisatie.
  • De Rijksoverheid zal gemeenten moeten faciliteren met geld en bevoegdheden om een dergelijke organisatie optimaal te laten functioneren. We willen dat de gemeente hiervoor landelijk lobbyt. Vooruitlopend op deze gelden en bevoegdheden worden, als het aan ons ligt, in Groningen al wel de voorbereidingen getroffen, de organisatie opgezet en projecten uitgevoerd die onder de huidige omstandigheden uitgevoerd kunnen worden.
  • Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf zal investeren in het isoleren van huizen. De eigenaren betalen dit op termijn terug, met als voorwaarde dat het termijnbedrag altijd kleiner is dan de winst op de energierekening.• Ook huurders moeten hiervan profiteren, niet alleen de huiseigenaren.
  • Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf moet ook eigenaar worden van grotere energieprojecten, zodat we daarvan samen de winsten oogsten om deze te bestemmen voor nieuwe verduurzamingsprojecten.

Zonne-energie

We ontzien de openbare ruimte zoveel mogelijk. Zonne-energie willen we daarom vooral plaatsen op daken van grote bedrijfsgebouwen. Dit gaan we verplicht stellen. Ook daken van woningen moeten zoveel mogelijk worden benut. We kijken daarbij natuurlijk wel
naar een goede beeldkwaliteit.

Deel dit