Onderwijs en kansengelijkheid
Verkiezingsprogramma

Onderwijs en kansengelijkheid

Ieder kind heeft recht op het beste onderwijs en gelijke kansen. Dat vormt de basis voor een goed en gelukkig leven. De PvdA wil kansenongelijkheid aanpakken. Daarom investeren we in een verlengde schooldag, de beste schoolgebouwen en gelijke kansen.

Groningen is een plek vol kansen om je te ontwikkelen en om een goed en gelukkig leven op te bouwen. Of het nou is op de voorschoolse opvang, basis- en middelbare school, het mbo, hbo en de universiteit. Op onderwijs van de beste leraren kun je voortbouwen, je talenten ontwikkelen en ontdekken wie je bent. Toch zien we de laatste jaren dat er problemen in het onderwijs ontstaan. Er is sprake van een lerarentekort en de verschillen tussen kansarme en kansrijke scholen is steeds zichtbaarder. Wij vinden dat iedereen recht heeft op dezelfde kansen en onderwijs moet daarin een belangrijke rol spelen. Waar je wieg staat, moet niet bepalen waar je heengaat. De PvdA wil daarom investeren in de toekomst van onze samenleving. Investeren in een verlengde schooldag, de beste schoolgebouwen en gelijke kansen voor alle kinderen.

Wat willen wij voor Groningen?

Hieronder vind je een greep van onze keuzes, maar dit is natuurlijk niet het enige. Nog verder geïnteresseerd? Lees verder in ons verkiezingsprogramma.

Onze keuzes:

Verlengde schooldag

We zijn trots op de succesvolle invoering van de verlengde schooldag, leuke naschoolse programma’s gericht op sport en bewegen, cultuur en talentontwikkeling, op een aantal scholen naar initiatief van de PvdA. Daarom willen we dit verder uitbreiden. Op deze manier volgen steeds meer kinderen een programma bovenop de normale lessen waardoor ze meer ontwikkelingskansen krijgen door middel van leuke activiteiten om hun nieuwsgierigheid te wekken. We willen de verlengde schooldag eerst invoeren in de wijken waar kinderen dat het hardst nodig hebben. De PvdA zet in op een programma van vijftig weken.

Vensterscholen

We willen Vensterscholen stimuleren een goed naschools programma aan te bieden waar kinderen uit de wijk die naar andere scholen gaan, ook gebruik van maken. Zo komen kinderen van verschillende scholen met elkaar in aanraking.

Vernieuwing schoolgebouwen

We vinden het belangrijk dat kinderen les krijgen in goede, gezonde en mooie schoolgebouwen. Daarnaast versterken goede schoolgebouwen de gemengde wijken en gaan ze tweedeling tegen. Daarom zetten we het Integraal Huisvestingsplan onderwijs onverminderd voort en investeren wij 400 miljoen voor vernieuwing van schoolgebouwen. Daar willen we in de komende jaren ook vol op blijven inzetten.

Achterstandssituaties

We willen het aantal brugfunctionarissen uitbreiden, zodat kinderen op alle scholen met veel leerlingen met een achterstandssituatie extra hulp kunnen krijgen. Brugfunctionarissen zorgen er op veertien basisscholen in de gemeente voor dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen als hun klasgenootjes door bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden op het gebied van sporten of muziekles.

Stageplekken

Voor mbo-, hbo- en wo-studenten moet het al tijdens de studietijd mogelijk zijn werkervaring op te doen als ze dat willen. Daarnaast biedt Groningen als kennisstad veel kansen voor Stad en Ommeland bij bijvoorbeeld de energietransitie. We willen daarom afspraken maken met bedrijven en organisaties in de regio om stageplekken beschikbaar te stellen, zeker in de sectoren waar nu een tekort aan handen is.

Deel dit